RSSDala GIS-Stipendiet

GIS-Samverkan Dalarna utlyser
”Dala GIS stipendiet”

GIS-Samverkan Dalarna är en användarförening i Dalarnas län för stöd till organisationer som använder datastödd geografisk informations­teknik (GIS). Föreningen bildades 1991 och har ett 40-tal medlemsorganisationer.  

GIS-Samverkan Dalarna utlyser stipendier till enskild(a) person(er) – elev(er) eller annan/andra inom gymnasie- eller högskola som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att uppnå föreningen mål.

Vem kan söka?

Den som genomför utbildning med GIS-inriktning eller som genomför examensarbete eller liknande med GIS- tillämpning i Dalarna och där den sökande har kontakt med GIS-intressent i länet (vanligen medlem i GIS-Samverkan Dalarna).

Stipendiets syfte – Sett ur den sökandes perspektiv:

Stipendiet är avsett att bidra till den sökandes kompetensutveckling inom verksamhets­området GIS samt som en uppmuntran till fortsatta studier/fortsatt verksamhet inom GIS.

Stipendiets syfte – Sett ur föreningens perspektiv:

Syftet med stipendiet är att bidra till att någon av föreningens målsättningar uppfylls.

  • Visa hur GIS kan bidrar till en bättre hantering av lägesbunden information inom en verksamhet.
  • Verka för att kompetensen i länet byggs upp inom området GIS.
  • Att angelägen utveckling inom GIS kommer till stånd och att det bedrivs under samverkan mellan olika organisationer i Dalarnas län.

Stipendium för gymnasieelever

Stipendium om 2000 kr avsett för gymnasieelev som i projektarbete nyttjar datorstödd geografisk informationsteknik. Ansökan skall anmälas på särskilt formulär senast 1 november. Sökanden skall själv inge sin ansökan. Arbetet kan vara gjort i grupp. Slutlig ansökan görs i anslutning till att projektarbetet är färdigt. Till denna skall bifogas kopia av projektrapporten och intyg från handledaren eller motsvarande.

Stipendium för elever vid högskola  eller annan eftergymnasial utbildning

Stipendiet om lägst 5000 kr är avsett som stöd till enskild(a) person(er) – stu­dent(er) eller annan/andra inom Högskolan Dalarna eller inom annan efter­gymnasial utbildning som utformar projekt eller examensarbete där geogra­fisk informationsteknik är huvudämne eller utgör en betydande del. Stipen­dium är avsett för examensarbete, inom eller även i vissa fall utom länet, och skall avse förhållanden eller tillämpningar i Dalarnas län. GIS-Samverkan Dalarna kommer att prioritera sådana projekt som kan stödja utvecklingen inom endera teknikområdet eller tillämpning och implementering av GIS. Stipendiet söks på särskild blankett där ändamålet med projektet skall framgå. Sökanden ska själv inge sin ansökan. Förslag från andra beaktas ej. Ansökan skall vara inne antingen före 1 oktober eller före 1 mars.

Förutsättning för att elev(er)/student(er) skall tilldelas stipendium är att vederbörande har fått sitt arbete betygsatt och godkänt av examinator eller motsvarande och i förekommande fall seminariebehandlat arbetet. Mottagare av stipendium skall vara beredd att göra resultatet tillgängligt för föreningens medlemmar. Stipendiaterna utses efter bedömning av GIS-Samverkan Dalarnas styrelse. Beslutet kan inte överklagas. Styrelsen kan avstå från att utse stipendiat.

Inkommen slutlig ansökan behandlas vid närmast efterföljande styrelsemöte. Kungörande sker i anslutning till att styrelsen tagit beslut, för gymnasieelever senast vid skolavslutningen. En sammanställning över utdelade stipendier redovisas på föreningens årsmöte. Blanketter finns på föreningens hemsida under Geoforum på http://www.geoforum.se/page/167/225 och ansökan skickas eller lämnas till:

GIS-Samverkan Dalarna
Anika Henriksson
801 82 Gävle

ansökningsblankettgymnasiet

ansökningsblanketthögskola mm

 


© 2020 Andreas Viklund
Sidan är byggd med WordPress och det svenska temat "Dagboken" av Andreas Viklund